Solution to Your Lift

خدمات بنادر

این خدمات شامل تخلیه بار از کشتی و بارگیری بروی کشتی و حمل نقل بار از کشتی به محوطه های پس کرانه و یا سایتهای مقصد می باشد. انجام بیش از 8 پروژه توسط شرکت پارکو در این زمینه ، نشان از سطح توانایی شرکت و همچنین رضایت کارفرما دارد.