info@parcogroups.com

  031-36251977-79

عملیات نصب برجهای فرآیندی مجتمع پتروشیمی بدر شرق