Solution to Your Lift

ساخت سازه

با توجه به سطح دانش و پتانسیل تخصصی و مالی مجموعه، این شرکت بر آن شده تا در زمینه های مرتبط اجرایی، اقدام به کارآفرینی و خود کفایی مجموعه نماید.

در این خصوص در سال 1396 اقدام به تاسیس کارخانه ساخت سازه های فلزی سبک و سنگین صنعتی در محدوده شهر اصفهان نموده که پروژه های اخذ شده و اجرایی به شرح ذیل می باشد:

1- ساخت سازه های جانبی و اکسترنال تجهیزات پتروشیمی توسعه لاوان

2- ساخت گریتینگ و ساپورت های مربوط به برج های متانول سایت توسعه لاوان