Solution to Your Lift

بهسازی اراضی

یکی از روش‌های بهسازی، روش تـراکم دینـامیکی است‌. این روش شامل اعمال ضربات تکراری با انـرژی زیـاد بـر سطح خاک با استفاده از کوبه‌هایی بـا وزن ۵ تـا ۴۰ تـن از ارتفــاع ۱۰ تــا 4۰ متر است. از آنجا کــه تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز این روش در زمان گذشته بسیار مستعمل و فرسوده بود، این شرکت بر آن شد تا در این زمینه اقدام به تشکیل گروه متخصص با بهره گیری از ماشین آلات تخصصی و بروز نماید. این شرکت در همین راستا اقدام به استفاده از ماشین آلات تخصصی برند Libher  از کشور آلمان نموده که از لحاظ سرعت نسبت به روش های پیشین 350 درصد افزایش بهره وری دارد.

در حال حاضر این روش یکی از متداول‌تـرین روش‌های‌ بهسازی استفاده شده در کشور اسـت‌. اما چـون اساس طراحی آن هنوز تجربی است و تعداد پارامترهای متغیر در این روش زیاد است؛ برای رسـیدن بـه یـک الگـوی بهینه کـوبش، در چند ناحیه، تـراکم آزمایشـی همـراه تعدادی آزمایش، قبل و بعد از کوبش انجام می‌شود‌. بـا توجه بـه هزینه قابل توجه تراکم آزمایشی و آزمایش‌های مورد نیاز، می‌توان با مدلسازی عددی این عملیات، کـارایی و دقت این روش را بالاتر برد و هزینه‌ها را کاهش داد.

در احداث خاک ریز شاهراه‌ها، سدهای خاکی، آماده سازی اراضی صنعتی، پالایشگاهی و کارهای زیربنایی متعدد دیگر نیاز دارید تا خاک سست را به آن حد از تراکم برسانید تا خواص مکانیکی خاک بهبود یابد. به روش‌هایی که باعث رسیدن به این مقصود می‌شود بهسازی خاک می‌گویند که یکی از انواع آن، ایجاد تراکم است. تراکم دینامیکی خاک یکی از روش‌های تراکم عمقی خاک است. از فواید تراکم می‌توان به افزایش باربری خاک، کاهش نشست‌های ناخواسته و پایداری شیروانی‌ها اشاره کرد.

در طول فرآیند تقویت شالوده، چکش با افتادن از ارتفاع 10 تا 40 متری، به سرعت ۷۲۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد، این شدت و سرعت ضربه در قویترین زلزله‌ها رخ می‌دهد و قابل شبیه سازی می باشد.